E-SHOP MENU

   
 
 

Reklamační řád

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka (spotřebitele) a společnosti ADVERT,spol. s.r.o.

 v případě, že přes veškeré úsilí společnosti ADVERT,spol. s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka (spotřebitele) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

Prevence


Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost ADVERT,spol. s.r.o.  poskytuje svým zákazníkům dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

Článek II

Základní podmínky reklamace


Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Odst.4: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní  a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost ADVERT,spol. s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude čisté v souladu s obecnými zásadami hygieny.

Odst.5: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí  nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 
A: Spinozova 1825/7, 143 00 Praha 4, Czech Republic T: +420 777 252 961 E: advert@advert-sro.cz W: advert-sro.czwebdesign by Doomrider